Terug gemeenteraad

di 09/11/2021 - 20:00 Raadzaal

Openbare zitting

Sector stadsontwikkeling

Dienst omgeving

 • De omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021049368 omvat het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning en de verlegging en verbreding van een gemeenteweg. De aanvraag is van toepassing op volgende kadastrale percelen: afdeling 13026, sectie B, perceel 123N, 124F, 135D. 
  De gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen, meer bepaald over:

  • de verlegging en verbreding van een gemeenteweg in Morkhoven
  • eventuele lasten en voorwaarden.
 • Dit agendapunt wordt afgevoerd daar de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning door de aanvrager werd ingetrokken via het omgevingsloket.

 • De stad ontving een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een woning met bijgebouwen. De grond waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in de Armand Toremansstraat in Herentals, kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie B, perceel 43G.

  De rooilijnbreedte ter hoogte van Armand Torenmansstraat 9 bedraagt 2 m. Om de woning met adres Armand Toremansstraat 11 te voorzien van een voldoende uitgeruste weg, moet door middel van een gratis grondafstand ten aanzien van de stad Herentals een strook van 2 m (28 m²) worden afgestaan en overgedragen worden aan het openbaar domein.

  De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en stelt de voorwaarden en lasten vast.

Dienst patrimonium

 • Op 5 februari 1996 werd bij koninklijk besluit het onteigeningsplan Wijngaard voor de wegenis Oogsstraat en deel van Druivenstraat goedgekeurd. Het perceel Herentals 1ste afdeling, sectie B, nr. 648A, gelegen Druivenstraat, is getroffen door dit onteigeningsplan en is opgenomen als toekomstig te realiseren inname nr. 30.

  De eigenaar van het perceel Herentals 1ste afdeling, sectie B, nr. 648A is vragende partij om de grondinname nr. 30, die tot op heden niet bij notariële akte geregeld werd, te realiseren. Het gronddeel van de inname maakt deel uit van de aangelegde weg Druivenstraat.

  Notaris Rommens maakte een ontwerpakte op om deze grondverwerving te regelen.

  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de gratis grondverwerving voor algemeen nut goed.  

Sector vrije tijd

Dienst sport, jeugd en evenementen

Dienst cultuur en toerisme

 • Als gevolg van de geplande renovatie- en restauratiewerken is de Lakenhal niet langer ter beschikking als huurbare ruimte. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de refterruimte Moktamee – Francesco Campus als alternatieve locatie voor socio-culturele activiteiten ter beschikking te stellen. Het huurreglement voor socio-culturele polyvalente ruimtes moet aangepast worden nu de refterruimte Moktameee - Francesco Campus kan gehuurd worden door diverse gebruikers. De refterruimte van Moktamee is een volwaardig alternatief voor de Lakenhal.

  De gemeenteraad keurt het reglement zaalverhuur socio-culturele polyvalante ruimtes goed.

 • Als gevolg van de geplande renovatie- en restauratiewerken is de Lakenhal niet langer ter beschikking als huurbare ruimte. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de refterruimte Moktamee – Francesco Campus als alternatieve locatie voor socio-culturele activiteiten ter beschikking te stellen. Het huurreglement voor socio-culturele polyvalente ruimtes moet aangepast worden nu de refterruimte Moktamee - Francesco Campus kan gehuurd worden door diverse gebruikers. De refterruimte van Moktamee is een volwaardig alternatief voor de Lakenhal.

  De gemeenteraad keurt het retributiereglement zaalverhuur socio-culturele polyvalante ruimtes goed.

 • Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad het reglement voor de kerstmarkt goedgekeurd. Op vraag van zowel het stadsbestuur als handelaars en verenigingen, werd het concept kerstmarkt herbekeken. De organisatie van de kerstmarkt gebeurt door de stad, waar dit de voorbije jaren door de vzw Toerisme gebeurde. De kerstmarkt zal nu op zaterdag en zondag plaatsvinden en geïntegreerd worden tussen de handelaars van Bovenrij, zuidkant Grote Markt en Zandstraat.

  Het bestaande reglement voor de kerstmarkt moet aangepast worden. Het aangepaste reglement wordt goedgekeurd voor de editie van 2021, daarna volgt er een evaluatie en wordt het reglement opnieuw gestemd.

Sector burger en samenleving

Dienst gelijke kansen en preventie

 • De stad Herentals sloot met het ministerie van Binnenlandse Zaken een Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) af voor de periode 2014-2017. Dit contract werd verlengd voor een periode van twee jaar, tot 31 december 2019. En nogmaals voor een aansluitende periode van een jaar, tot 31 december 2020 en 2021.
  Op 4 september 2021 heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, per mail aan het stadsbestuur laten weten dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020-2021 worden verlengd tot en met 31 december 2022.

 • De stad Herentals werkt in verband met drugpreventie al jaren nauw samen met CAW De Kempen. Sinds enkele jaren wordt één voltijds personeelslid gedetacheerd naar CAW drughulp om te werken rond druggerelateerde maatschappelijke overlast.
  In samenspraak tussen de stad Herentals en CAW De Kempen werd afgesproken om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de drughulpverlener een contract krijgt bij CAW De Kempen.

  De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen CAW De Kempen en de stad Herentals goed met ingang van 1 januari 2022.

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

Dienst financiƫn

 • De stad Herentals schrijft een bedrag van 943.399,08 euro in als gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor 2022 in de volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. 

  De gemeentelijke dotatie wordt uitgesplitst in een exploitatietoelage van 806.738,15 euro en een investeringstoelage van 136.660,93 euro.

 • De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken van de stad Herentals.

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2022 van de kerkfabrieken Sint-Antonius van Padua, Sint-Bavo, Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw Herentals en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door de Centrale Kerkraad.

Toegevoegde Punten GR

Toegevoegde Punten

Besloten zitting

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst