Terug gemeenteraad

di 07/12/2021 - 20:00 Raadzaal

Openbare zitting

Sector stadsontwikkeling

Dienst omgeving

 • De Landmeter-expert Paul Verhaert wil, met de volmacht van de eigenaars van het terrein, een verkaveling voorstellen door het verdelen van een terrein met het oog op het realiseren van 1 kavel voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Hiervoor wordt een grondafstand voorgesteld door de verkavelaar op 5 m uit de as van de weg Kapelstraat en een deel van een aanwezige voetweg op dit terrein. De gemeenteraad moet daarom een besluit nemen over de zaak van de wegen over het rooilijnontwerp.

  De gemeenteraad beslist over de zaak van de wegen en bepaalt de bijhorende voorwaarden en lasten.

 • Van Roy Steven bvba wil een industriehal  en kantoren met een showroom bouwen aan een  bestaande bebouwing. Hiervoor wordt een grondruil voorgesteld en een gedeeltelijke heraanleg van de openbare weg. De gemeenteraad moet daarom een besluit nemen over de zaak van de wegen over het rooilijnontwerp en de heraanleg.

  De gemeenteraad beslist over de zaak van de wegen en bepaalt de bijhorende voorwaarden en lasten.

Sector vrije tijd

Dienst sport, jeugd en evenementen

 • De fysieke uitbouw en regiefunctie van een OverKop-huis met een bovenlokale uitstraling vraagt een grote tijdsinvestering en inhoudelijke kennis. Het lokaal bestuur kan deze tijdsinvestering niet vrijmaken omdat alle personeelsmiddelen worden ingezet om het huidige vrijetijds- en welzijnsaanbod tijdens corona verder te zetten en JH Tiener beschikt ook niet over voldoende personeelsmiddelen om de opstart van het OverKop-huis daadkrachtig aan te pakken. Daarom heeft de stad een aanvraag ingediend voor een projectsubsidie 'versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren'. Deze subsidie werd goedgekeurd en de stad ontvangt een bedrag van 30.000 euro van de Vlaamse Overheid. Versterkt met 5.000 euro intern budget voor vernieuwende initiatieven heeft de stad een bedrag van 35.000 euro om dit te realiseren. De stad gaat hiervoor een samenwerking aan met CAW De Kempen.

  De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met CAW De Kempen voor de coördinatie van de opstart van het Overkop-huis in Herentals en bovenlokaal jeugdwelzijn in Neteland goed.

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

Dienst financiën

Dienst archief, erfgoed en informatiebeheer

 • Op 27 november 2018 keurde de gemeenteraad het gebruik van het sjabloon van de VVSG goed voor het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en delegeerde de bevoegdheid voor het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten aan het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat de verwerkingsovereenkomst gebaseerd is op het sjabloon van de VVSG.

  Op 15 juni 2020 sloot het college van burgemeester en schepenen een toetredings- en verwerkingsovereenkomst af met Digitaal Archief Vlaanderen voor het Serieregister. De overeenkomst werd afgesloten in naam van de stad Herentals, voor zowel het stadsbestuur als het OCMW Herentals, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefreglement voor stad en OCMW Herentals van 2 juni 2020.

  Digitaal Archief Vlaanderen heeft de oorspronkelijk toetredingsovereenkomst gewijzigd en vraagt om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. De nieuwe overeenkomst is niet op basis van het sjabloon van de VVSG opgesteld. Daarom vraagt het college vandaag aan de gemeenteraad om de nieuwe toetredings- en verwerkingsovereenkomst met Digitaal Archief Vlaanderen voor de dienstverlening Serieregister af te sluiten.

  De gemeenteraad sluit een nieuwe toetredings- en verwerkingsovereenkomst met Digitaal Archief Vlaanderen af voor de dienstverlening Serieregister.