Terug
Gepubliceerd op 11/10/2021

2021_RMW_00058 - Subsidies 2021: Subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering: goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 05/10/2021 - 20:15 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Rutger Moons, voorzitter; Mien Van Olmen, burgemeester; Pascal Van Nueten, schepen; Jan Michielsen, schepen; Patrik De Cat, schepen; Stefan Verraedt, schepen; Eva Brandwijk, schepen ; Bart Michiels, schepen ; Anne-Mie Hendrickx, raadslid ; Jan Bertels, raadslid; Liese Bergen, raadslid ; Els Sterckx, raadslid; Peter Verpoorten, raadslid ; Bieke Baeten, raadslid; Rob Lathouwers, raadslid ; Evelyn Breugelmans, raadslid ; Andreas Huyskens, raadslid ; Susy Matthijs, raadslid ; Lore Wagemans, raadslid ; Priscilla Van Thielen, raadslid ; Tom Olyslaegers, raadslid; Pieter Laureys, raadslid; François Vermeulen, raadslid; Griet Van Nueten, raadslid; Ludo Van den Broeck, raadslid; Marnix Verheyen, raadslid; Marcel De Cuyper, raadslid; Stefan Geyzen, raadslid; Rikkert Van Bauwel; Dirk Soentjens, algemeen directeur

Secretaris

Dirk Soentjens, algemeen directeur
2021_RMW_00058 - Subsidies 2021: Subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering: goedkeuring 2021_RMW_00058 - Subsidies 2021: Subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering: goedkeuring

Motivering

Juridische grond

 • Organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, §1, tweede lid
 • Koninklijk besluit van 29 juni 2021 over maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021
 • Koninklijk besluit van 29 juni 2021 over toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde OCMW's als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers voor het jaar 2021

Argumentatie

Voor het dienstjaar 2021 ontvangt het OCMW van Herentals een bedrag van 16.550 euro dat ingezet kan worden in onderstaande categorieën: 

1. Om de participatie en sociale activering van de gebruikers te bevorderen door:

 • de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele activiteiten
 • de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van het lidgeld, de noodzakelijke benodigdheden en uitrusting 
 • de ondersteuning en de financiering van initiatieven op sociaal, cultureel of sportief vlak ingericht door of voor de doelgroep 
 • de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. 

Voorstel voor Herentals:

 • Net zoals voorgaande jaren wordt 3.000 euro van dit bedrag aangewend als cofinanciering van de vrijetijdspas, aangezien deze vrijetijdspas ook wordt gebruikt door heel wat cliënten van de sociale dienst van het OCMW. 
 • Zo lang er budget beschikbaar is, wordt dit aangewend voor individuele tussenkomsten voor cliënten van de sociale dienst in lidgelden, toegangstickets, .... Eerst moeten andere mogelijke tussenkomsten (vrijetijdsparticipatie, vrijetijdspas,...) worden uitgeput. Wanneer er geen andere mogelijkheid is moet de cliënt zelf 20 % van het bedrag betalen en is er een tussenkomst van maximaal 75 euro per gezinslid per jaar.

2. Voor de financiering van het organiseren van collectieve modules ter ondersteuning van de sociale begeleiding van de OCMW-gebruikers volgens een trajectmatige aanpak. 

Voorstel voor Herentals:

 • Ondersteuning van het project 'De Brug' van de dienst activering. Hierin wordt getracht om via een collectieve module de cliënten van de sociale dienst te versterken en drempels weg te nemen met het oog op professionele of sociale activering. Hiervoor wordt de personeelskost van het project pro rata het aantal deelnemers uit Herentals meegenomen. 

3. Voor de financiering van activiteiten en tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede door:

 • de volledige of gedeeltelijke financiering van activiteiten en sociale programma's ter bevordering van de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van OCMW-gebruikers
 • de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke deelname en integratie te bevorderen. 

Voorstel voor Herentals: 

 • Net als voorgaande jaren wenst de sociale dienst het grootste gedeelte van dit budget te gebruiken voor de organisatie van een sinterklaasfeest voor de kinderen van het OCMW-cliënteel. Dit eventueel met een theatervoorstelling in het cultuurcentrum 't Schaliken afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
 • Een ander deel van het budget zal gebruikt worden voor individuele tussenkomsten in het kader van de mogelijkheden (deelname aan sociale programma's, onderwijsondersteuning, psychologische ondersteuning voor ouder of kind, paramedische ondersteuning en pedagogische ondersteuning). Hierbij wordt onder andere gedacht aan tussenkomst in de eerste leeftijdsmelk, tussenkomst logopedie, ... 
 • Ten slotte zal een deel van het budget gebruikt worden om het project rond de luierbox financieel te ondersteunen. Inwoners van de stad Herentals zijn de grootste afnemer van het project, en heel wat deze afnemers zijn ook cliënt bij de sociale dienst. Met deze financiële bijdrage kunnen er luiers aangekocht worden van maten die niet of zelden binnengebracht worden. 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De toelage voor participatie en sociale activering, verdeeld door de POD maatschappelijke integratie, wil kansarmen in het sociale leven betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn ook duidelijk onderscheiden van bepaalde professionele inschakelingstrajecten en zijn bedoeld om de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. 

De rol van het OCMW hierin is dat het de doelgroep definieert, de projecten formuleert en de deelnemers in contact brengt met de aanbieders. Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten en manifestaties kan stimuleren. 

Het subsidiereglement voor de toelage participatie en sociale activering moet jaarlijks door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd worden. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst gaf een positief advies over het subsidiereglement voor de toelage participatie en sociale activering op 6 september 2021.

Het vast bureau keurde op 20 september 2021 het reglement principieel goed.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Besluit 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de toelage voor participatie en sociale activering van 16.550 euro die van de POD maatschappelijke integratie ontvangen werd voor het jaar 2021.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering goed als volgt: 

Subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering

1. Periode

Het subsidiereglement geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

2. Doel

Het subsidiereglement heeft tot doel kansarmen in het sociale leven te betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn ook duidelijk onderscheiden van bepaalde professionele inschakelingstrajecten en zijn bedoeld om de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.

3. Doelgroep

De doelgroep bestaat uit cliënten van de sociale dienst waarbij voor leefloon- en steungerechtigden en personen in budgetbeheer altijd eerst wordt bekeken of er andere mogelijkheden zijn.
Het reglement kan ingeroepen worden door alle maatschappelijk assistenten van de sociale dienst, al dan niet op vraag van de individuele cliënt. 

4. Voorwaarden

Voor onderdeel 1 (om de participatie en sociale activering van de gebruikers te bevorderen): 

 • Een actieve cliënt zijn op de sociale dienst van de stad Herentals (leefloon, equivalent leefloon, budgethulpverlening, collectieve schuldenregeling, regelmatig ontvangen van steun via de steunnormen, ...).
 • Alle andere mogelijkheden tot financiering en/of kortingen uitgeput hebben.
 • Deelname aan een door de POD MI toegestane activiteit.
 • Twintig procent van de kostprijs voor eigen rekening nemen. 
 • De totale kostprijs ten laste van de stad Herentals mag de kostprijs van 75 euro per werkjaar niet overschrijden.
 • Het bewijs van inschrijving/aankoop/... en betaling aanleveren aan de maatschappelijk assistent.

Voor onderdeel 2 (financiering van het organiseren van collectieve modules ter ondersteuning van de sociale begeleiding van OCMW-gebruikers volgens een trajectmatige aanpak): 

Er wordt financiële ondersteuning geboden aan het project 'De Brug' van de dienst activering na het aanleveren van:

 • Een deelnemerslijst met de deelnemers vanuit de stad Herentals.
 • Een vermelding van het aantal aan- en afwezigheden van deze deelnemers binnen het project. 
 • Een overzicht van de tijdsinvestering en de loonkost van de betrokken begeleider, coördinator, verantwoordelijke, ...

Voor onderdeel 3 (financiering van activiteiten en tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede): 

Voor de organisatie van het sinterklaasfeest door de sociale dienst worden alle kosten 100 % opgenomen. Dit sinterklaasfeest is toegankelijk voor alle actieve cliënten van de sociale dienst met kinderen tot en met 12 jaar. 

Individuele tussenkomsten binnen het kader van de mogelijkheden van de toelage die gegeven worden via een toepassing van onze steunnormen (eerste leeftijdsmelk, tussenkomst logopedie, ...) worden 100 % ten laste genomen. 

De financiële tekorten die het project van de luierbox ervaart door het aankopen van ontbrekende pampers kan bijgepast worden pro rata het aantal afnames door inwoners van de stad Herentals. Deze berekening wordt op het einde van het werkjaar gemaakt en binnen de grenzen van het nog openstaand budget van de toelage. 

5. Aanvraag

De individuele aanvragen kunnen enkel gedaan worden via de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst door het invullen van het formulier 'participatie en sociale activering', een aanvraag deelname sinterklaasfeest of een tussenkomst via de steunnormen. 

Betalingsbewijzen, facturen, rekeningen, inschrijvingsbewijzen, ... moeten steeds ter verantwoording voorgelegd worden bij een individuele vraag naar terugbetaling. 

6. Betaling

De subsidie wordt door de sociale dienst uitbetaald wanneer voldaan is aan alle voorwaarden.  

7. Controle

De uitgaven worden gecontroleerd door het hoofd van de sociale dienst en/of de domeinverantwoordelijken. Bovendien is er een jaarlijkse controle door de POD maatschappelijke integratie. 

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het artikel

Stemmen voor 29
Jan Michielsen, Mien Van Olmen, Tom Olyslaegers, François Vermeulen, Marcel De Cuyper, Jan Bertels, Pieter Laureys, Bart Michiels, Els Sterckx, Patrik De Cat, Rutger Moons, Bieke Baeten, Andreas Huyskens, Eva Brandwijk, Pascal Van Nueten, Rob Lathouwers, Priscilla Van Thielen, Susy Matthijs, Stefan Geyzen, Marnix Verheyen, Evelyn Breugelmans, Ludo Van den Broeck, Anne-Mie Hendrickx, Liese Bergen, Stefan Verraedt, Lore Wagemans, Peter Verpoorten, Griet Van Nueten, Rikkert Van Bauwel
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0